1. Základné ustanovenia

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu divertrecords.sk, ktorý prevádzkuje

DeXter Laboratory s. r. o.

IČO: 50869019
DIČ: 2120506707

so sídlom:Galvaniho 7/D, Bratislava – mestská časť Ružinov 821 04
Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 119492/B

kontaktné údaje:

e-mail: hey@divertrecords.sk

Telefón: + 421 919 226 188

(ďalej len „predávajúci“)

1.1 Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi predávajúcim a fyzickou osobou, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu (ďalej len „kupujúci”) prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke divertrecords.sk (ďalej len „internetový obchod”).

1.2 Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.

1.3 Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany, spotrebiteľa a právny odbor tel. č.: 02/ 58272 172, 02/58272 104 fax č.: 02/ 58272 170 soi.sk

2. Informácie o tovare a cenách

2.1 Informácie o tovare, vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru a jeho hlavných vlastností sú uvedené pri jednotlivých tovaroch v katalógu internetového obchodu. Ceny tovaru sú uvedené vrátane DPH. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované v internetovom obchode. Kúpna cena je platná v čase vytvorenia objednávky.

2.2 V internetovom obchode sú zverejnené informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené v internetovom obchode platia pre doručenie v rámci územia Slovenskej republiky a Českej republiky.

2.3 Prípadné zľavy z kúpnej ceny tovaru nemožno navzájom kombinovať, ak sa nedohodne predávajúci s kupujúcim inak. Akciové ceny tovaru platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

3. Zákaznícky účet

3.1 Na základe registrácie kupujúceho vykonanej v internetovom obchode môže kupujúci pristupovať do svojho zákazníckeho účtu. Zo svojho zákazníckeho účtu môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru, sledovať stav objednávky, zobraziť históriu objednávok, meniť osobné údaje a iné. Kupujúci môže objednávať tovar tiež bez registrácie.

3.2 Pri registrácii do zákazníckeho účtu a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v zákazníckom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

3.3 Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť, ohľadne informácií potrebných na prístup do jeho zákazníckeho účtu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie zákazníckeho účtu tretími osobami. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie zákazníckeho účtu tretím osobám.

3.4 Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie nevyužíva, alebo v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy alebo týchto obchodných podmienok.

3.5 Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwérového a softwérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardwérového a softwérového vybavenia tretích osôb.

4. Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

4.1 Kupujúci realizuje objednávku tovaru týmito spôsobmi:

  • prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu, po predchádzajúcej registrácii v internetovom obchode
  • vyplnením objednávkového formulára bez registrácie

4.2 Pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberie tovar, počet kusov tovaru, spôsob platby a doručenia.

4.3 Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené kontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo “ODOSLAŤ OBJEDNÁVKU S POVINNOSŤOU PLATBY”. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a Podmienkami ochrany osobných údajov.

4.4 Po obdržaní objednávky zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie o obdržaní objednávky na emailovú adresu, ktorú kupujúci pri objednaní zadal. Toto potvrdenie je automatické a nepovažuje sa za uzatvorenie zmluvy. Prílohou potvrdenia sú aktuálne obchodné podmienky predávajúceho. Kúpna zmluva je uzatvorená až po akceptovaní objednávky predávajúcim. Oznámenie o akceptovaní objednávky je doručené na emailovú adresu kupujúceho.

4.5 V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predávajúci splniť, zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu zmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzatvorená potvrdením kupujúceho o prijatí tejto ponuky predávajúcemu na jeho emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach.

4.6 V prípade, že došlo k zjavnej technickej chybe na strane predávajúceho pri uvedení ceny tovaru v internetovom obchode, alebo v priebehu objednávania, nie je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar za túto úplne zjavne chybnú cenu ani v prípade, že kupujúcemu bolo zaslané automatické potvrdenie o obdržaní objednávky podľa týchto obchodných podmienok. Predávajúci informuje kupujúceho o chybe bez zbytočného odkladu a zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu zmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením o prijatí kupujúcim na emailovú adresu predávajúceho uvedenú v týchto obchodných podmienkach.

4.7 Všetky objednávky prijaté predávajúcim sú záväzné. Kupujúci môže stornovať objednávku v zmysle podmienok uvedených v článku 6. Stornovanie objednávky” týchto obchodných podmienok.

5. Platobné podmienky a dodanie tovaru

5.1 Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť nasledovnými spôsobmi:

  • bezhotovostne prevodom na bankový účet predávajúceho
  • v hotovosti alebo platobnou kartou pri osobnom odbere vo výdajni zásielok

5.2 Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je ďalej uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

5.3 V prípade platby v hotovosti je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade platby prostredníctvom platobnej brány postupuje kupujúci podľa pokynov príslušného poskytovateľa elektronických platieb. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na bankový účet predávajúceho.

5.4 Tovar je kupujúcemu doručený na adresu určenú kupujúcim v objednávke alebo osobným odberom po vzájomnej dohode. Záväzok predávajúceho dodať tovar je splnený odovzdaním tovaru kupujúcemu resp. oprávnenej osobe uvedenej v objednávke alebo odovzdaním doručovateľovi tovaru. Záväzok dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak kupujúci neprevezme tovar v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste, resp. odmietne tovar prevziať. V prípade, ak si kupujúci tovar neprevezme bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, predávajúci má právo od kupujúceho požadovať náhradu nákladov spojených s vrátením tovaru. Opätovné doručenie zásielky je možné len po vzájomnej dohode.

5.5 Náklady na dodanie tovaru v závislosti na spôsobe odoslania a prevzatia tovaru sú uvedené v objednávke kupujúceho a v potvrdení objednávky predávajúcim. V prípade rozdelenia jednej objednávky na viac zásielok na základe želania kupujúceho, môže byť predávajúcim účtované poštovné za každú zásielku samostatne.

5.6 Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru. V prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi a pri preberaní zásielky k podpisu uviesť “PREVZATÉ S VYHRADOU”. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

5.7 Dodacia lehota je uvedená pri každom tovare osobitne a znamená, do koľkých pracovných dní od uzavretia kúpnej zmluvy zvyčajne daný tovar predávajúci odosiela (odovzdáva prepravcovi) a je závislá od dostupnosti tovaru na sklade predávajúceho alebo jeho dodávateľov. Dodacia lehota má orientačný charakter.

5.8 Predávajúci je povinný splniť objednávku kupujúceho a doručiť tovar v lehote najneskôr do 30 dní od prijatia objednávky. Ak objednaný tovar alebo časť tovarov z objednávky nie je možné dodať vo vyššie uvedenej lehote, predávajúci v čo možno najkratšom čase o tejto situácii informuje kupujúceho a oznámi mu predpokladaný termín dodania tovaru, prípadne navrhne dodanie náhradného tovaru. Ak sa predávajúcemu tovar nepodarí zabezpečiť ani v dodatočnej lehote, kupujúci má právo od zmluvy odstúpiť.

5.9 Tovar, ktorý je skladom na e-shope predávajúci odosiela najneskôr nasledujúci pracovný deň a jeho dodanie závisí od spôsobu prepravy tovaru, ktorý si kupujúci zvolil.

5.10 Predávajúci vystaví kupujúcemu zálohovú faktúru so splatnosťou 7 dní, daňový doklad – faktúru sa vygeneruje po uhradení zálohovej faktúry a odošle e-mailom rovnako sa nachádza v užívateľskom účte.. Daňový doklad je priložený k dodávanému tovaru, ktorý zároveň slúži ako záručný list.

5.11 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar, vrátane nákladov na dodanie, najskôr však prevzatím tovaru. Zodpovednosť za náhodnú skazu, poškodenie či stratu tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru alebo okamihom, kedy mal kupujúci povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak neurobil.

Viac informácii o platbách a cenách prepravy.

6. Stornovanie objednávky

6.1 Kupujúci má právo stornovať objednávku, ktorá ešte nebola vybavená. V takomto prípade musí kupujúci čo najskôr kontaktovať predávajúceho a uviesť číslo objednávky. Ak už bola objednávka zaplatená, peniaze kupujúcemu predávajúci vráti najneskôr do 14 dní na účet, z ktorého kupujúci zaplatil. V prípade platby kartou (VISA, MasterCard) sa môže táto doba predĺžiť, s ohľadom na postup banky pri vracaní peňazí z platieb kartou.

6.2 Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať objednávku kupujúceho na tovar, ak tento nebude schopný dodať z dôvodu nedostupnosti (vypredania zásob alebo stiahnutia z ponuky) alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia nebude schopný dodať tovar v dohodnutej lehote alebo cene, a/alebo zabezpečenie tovaru by predávajúcemu spôsobilo neprimerané ťažkosti a neprimerané výdavky v pomere k hodnote objednaného tovaru, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude predávajúci kupujúceho bezodkladne informovať telefonicky alebo e-mailom. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú finančné prostriedky kupujúcemu vrátené do 14 dní na účet, z ktorého zaplatil, pokiaľ nebude s kupujúcim dohodnuté inak.

7. Reklamovanie tovaru a odstúpenie od zmluvy

7.1 Na všetok predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov, v prípade použitého tovaru a tovaru z bazáru 12 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom, ak nie je uvedené inak.

7.2 Kupujúci, ktorý uzavrel kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

Bližšie informácie a presné podmienky v samostatnej časti Reklamácie a odstúpenie od zmluvy.

8. Alternatívne riešenie sporov

8.1 V prípade, že kupujúci nie je spokojný s vybavením objednávky, dodaným tovarom alebo službami predávajúceho, má právo túto skutočnosť oznámiť na email reklamacie@divertrecords.sk. Pokiaľ reklamácia nebude vybavená k spokojnosti kupujúceho alebo ak sa kupujúci domnieva, že mohli byť porušené jeho práva, môže podľa zákona 391/2015 Z.z. podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.

8.2 K alternatívnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom P. O. BOX 29, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, internetová adresa: soi.sk. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúce sa na internetovej adrese ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.

8.3 Európske spotrebiteľské centrum SR, so sídlom Mlynské nivy 44/A 827 15, Bratislava 212, internetová adresa: europskyspotrebitel.sk je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22 / ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

9. Podmienky používania darčekových poukážok divertrecords.sk

9.1 Darčekovú poukážku je možné použiť jednorazovo na nákup tovaru v internetovom obchode divertrecords.sk.sk alebo na predajných akciách formou osobného predaja predávajúceho do dátumu uvedeného ako platnosť poukážky “Platí do”.

9.2 Kód uvedený na darčekovej poukážke kupujúci zadá pri vytváraní objednávky v sekcií „Darčeky a zľavy” do kolónky “Vložiť zľavový kupón”. Pri osobnom predaji kupujúci darčekovú poukážku odovzdá predávajúcemu.

9.3 Hodnota darčekovej poukážky je uvedená na každej poukážke ako suma vrátane DPH. Ak je celková suma vyššia ako hodnota darčekovej poukážky, zákazník doplatí iba zvyšok sumy. Ak je celková suma nižšia ako hodnota darčekovej poukážky, zvyšok hodnoty bez náhrady prepadáva. Darčekovú poukážku je možné použiť iba v jednej objednávke, a zároveň v jednej objednávke je možné použiť maximálne jednu poukážku.

9.4 Darčekovú poukážku je možné použiť iba na kúpu tovaru a služieb, nevzťahuje sa na poštovné a iné poplatky.

9.5 Darčekovú poukážku nie je možné vymeniť za hotovosť. V prípade vrátenia tovaru uhradeného darčekovou poukážkou, je suma tohto tovaru vrátená prostredníctvom novej poukážky v hodnote vráteného tovaru.

10. Osobné údaje

10.1 Všetky informácie, ktoré kupujúci uvedie predávajúcemu sú dôverné a predávajúci sa zaväzuje s nimi tak zaobchádzať. Bez výslovného súhlasu kupujúceho údaje o kupujúcom predávajúci nebude iným spôsobom než za účelom plnenia zo zmluvy používať, okrem emailovej adresy, na ktorú môžu byť kupujúcemu zasielané obchodné oznámenia, pretože tento postup umožňuje zákon, ak ho kupujúci neodmietne.

10.2 Viac informácii o obchodných oznámeniach a forme ich odmietnutia je uvedených v článku “11. Newsletter a e-maily”.

Podrobnejšie informácie o ochrane osobných údajov nájdete v dokumente Podmienky ochrany osobných údajov.

11. Newsletter a e-maily

11.1 Kupujúci sa pri registrácii resp. vytvorení objednávky môže rozhodnúť, či chce od nás dostávať informácie o novinkách alebo predajných akciách. Možnosť zasielať newsletter si kupujúci môže zvoliť aj individuálne na stránke zadaním svojej e-mailovej adresy na úvodnej stránke “Newsletter – Bulletin jedenkrát týždenne”.

11.2 Na zadanú e-mailovú adresu bude predávajúci zasielať informácie aj o priebehu vybavovania objednávky kupujúceho, dostupnosti alebo nedostupnosti titulov, novinkách a taktiež zľavové poukážky v prípade ak kupujúcemu vznikol nárok na zľavu.

11.3 Zaregistrovaným zákazníkom môže predávajúci nepravidelne (maximálne niekoľkokrát ročne) posielať dôležité informácie formou obchodného oznámenia, ktoré súvisia s prevádzkou internetového obchodu divertrecords.sk

11.4 Zasielanie všetkých emailov viete ľahko zrušiť tým, že v doručenom e-maile kliknete na možnosť Odhlásiť sa.Odhlásenie je možné urobiť aj zaslaním listu na adresu predávajúceho alebo e-mailom na hey@divertrecords.sk.

12. Záverečné ustanovenia

12.1 Všetky dohody medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami a právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

12.2 Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane textov, fotiek, filmov, grafík, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, patria predávajúcemu. Je zakázané akýmkoľvek spôsobom kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez písomného súhlasu predávajúceho.

12.3 Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softwérové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením alebo účelom.

12.4 V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto obchodných podmienok je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto obchodných pormienok, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia.

12.5 Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo dopĺňať znenie týchto obchodných podmienok. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok. Akékoľvek zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke divertrecords.sk. Právne vzťahy vyplývajúce z kúpnej zmluvy sa spravujú vždy všeobecnými obchodnými podmienkami účinnými v čase záväznej objednávky tovaru.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosti dňom 01.04.2021